Biskupské gymnázium - stručná historie školy

     Po sametové revoluci a po změnách v politické a společenské situaci se vcelku logicky začínaly objevovat úvahy o nutnosti nových směrů ve vzdělávání mládeže. Po desetiletích uniformního přístupu komunistické společnosti k této oblasti byly formulovány požadavky na pluralitu přístupů ke vzdělávání, na prosazení principu demokracie, tolerance a svobody i do vzdělávacích procesů.

     V roce 1992 byla ve Žďáru nad Sázavou poprvé formulována myšlenka o potřebě obnovy církevního školství u nás v zájmu prosazování křesťanských principů do běžného života a do vzdělávání především.

      Biskupské gymnázium bylo založeno v roce 1992 a 1. září roku 1993 již do jeho učeben vstupovali první studenti. Záměrem nové školy bylo poskytovat úplné všeobecné vzdělání, a to jak ve čtyřletém, tak i osmiletém vzdělávacím cyklu. Své místo nalezlo gymnázium v budově Školy ekonomiky a cestovního ruchu, která pro první školní rok poskytla gymnáziu jedno patro své budovy. Škola totiž začínala s jednou třídou prvního ročníku osmiletého cyklu (prima) a s třemi třídami prvního ročníku čtyřletého cyklu. Pro další školní rok – 1994-1995 měla již k dispozici vedlejší budovu, kterou krátce před tím opustila 1. základní škola. V této budově je Biskupské gymnázum dodnes.

    Zřizovatelem Biskupského gymnázia bylo od počátku Biskupství brněnské, po roce převzalo tuto roli Náboženské společenství Adolpha Kolpinga. Ve druhém roce své existence nastoupily do prvního ročníku dvě třídy čtyřletého studia a v dalších letech již přicházela vždy jedna třída do primy a jedna do prvního ročníku. V roce 1997 opustili lavice naší školy první maturanti, z nichž velká většina pak zahájila svá vysokoškolská studia. V současnosti se již jedná o dospělé lidi, z nichž mnozí odpovědně a úspěšně plní své role na významných pozicích v profesním i občanském životě. Několik absolventů školy dokonce nastoupilo na místa pedagogů svého mateřského gymnázia.

     V průběhu své existence zaznamenalo Biskupské gymnázium značný vývoj, a to jak po stránce obsahu a způsobu výuky, tak po stránce kvality vzdělávacího prostředí. Po roce 2000 začaly probíhat zásadní a systematické  změny, které se významně dotkly jak vnější podoby školní budovy, tak i  výuky samotné.  Že obě tyto stránky spolu souvisí, dokazují projekty, které Biskupské gymnázium v posledních letech připravilo a s následnou finanční podporou Evropské unie realizovalo.  Díky schváleným a realizovaným projektům mohla škola zpřístupnit své prostory mladým lidem, kteří jsou zdravotně znevýhodněni, a bez úprav školních prostor by bylo pro ně studium mnohem obtížnější. Škola je dnes plně bezbariérová. Fyzická změna školních vnitřních a vnějších prostor se uskutečnila v rámci plnění projektů  Změna koncepce školy, Educatio omnibus, Schola pro vita, Zateplení budovy SŠG AK a dalších.

     V letech 2006-2007 se Biskupské gymnázium jako jedna ze 16 vybraných středních škol České republiky podílelo v rámci projektu Pilot G na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu, který byl pak transformován ve Školní vzdělávací program, v současnosti závazný dokument  pro vzdělávací proces.  Biskupské gymnázium si  pro potřeby své výuky zpracovalo vlastní ŠVP, který neustále modernizuje a doplňuje.

     Biskupské gymnázium se již před mnoha lety zapojilo do čerpání prostředků i z projektů, které umožňují obohacovat výuku formou pobytů v zahraničí, významné a trvalé vztahy jsou budovány především s partnery z Finska.  Partnerskou školou je Kuokkalan koulu ve městě Jyväskylä. V zájmu zkvalitňování výuky cizích jazyků je Biskupské gymnázium zapojeno do projektu Příprava jazykové certifikace.

     V zájmu efektivnějšího rozvoje schopností a znalostí nadaných studentů se Biskupské gymnázium stalo partnerskou školou pro Univerzitu Karlovu i pro Masarykovu univerzitu. Studenti naší školy se rovněž účastní odborných stáží na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze i Vysokého učení technického v Brně, kde mají možnost se podílet  na řešení výzkumných projektů.  Pravidelně se naši studenti úspěšně účastní kurzů prestižní americké John Hopkins University.