Forma, rozsah a struktura ročníkové práce z ICT

Forma, rozsah a struktura ročníkové práce z ICT.

Struktura práce:

1. titulní strana obsahuje v náležité úpravě tyto údaje:
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Název práce: .................. (ROČNÍKOVÁ PRÁCE)
Autor:
Ročník:
Vedoucí práce:
Školní rok:

2. Obsah

3. Úvod - slouží k základní orientaci čtenáři v těchto otázkách: proč je zpracováváno právě toto téma, jaké důvody vedly zpracovatele k analýze, s čím se při práci setkával - dostupnost literatury, ochota osob z praxe vyjít vstříc autorovi, zvolená metoda práce, k čemu autoři došli, zda lze téma zkoumat dál, další důležité problémy, na které autoři považují za důležité upozornit.

4. Vlastní text - je členěn do kapitol, případně podkapitol (pokud je to nutné), musí mít jasnou strukturu a logiku.

5. Závěr práce - syntetizuje hlavní zjištění, naznačuje další východiska, možnosti rozvoje tématu, návrhy na zlepšení daného stavu apod.

6. Poznámky

7. Seznam použité literatury - pracuje s citační normou ČSN, předpokládá se, že žáci v textu pracují s odkazy na literaturu a používají jeden systém odkazů.

8. přílohy - přílohy dokumentují názory zpracovatelů. Jsou průběžně číslované římskými číslicemi a v textu práce je na ně odkazováno (mají charakter kopií, fotografií, tabulek, grafů apod.

Rozsah a forma práce:

Ročníkovou práci zpracovává žák samostatně nebo ve skupině - max. tříčlenné, v jednom ze seminářů, které navštěvuje.
Téma práce si vybere z nabídky předložené vyučujícím a vyučujícímu svoji volbu sdělí nejpozději do konce září.
V hodinách příslušného semináře konzultuje žák tvorbu práce s vyučujícím.
Nejpozději posledního dubna odevzdá žák (skupina žáků) práci jednak v tištěné podobě a jednak v elektronické podobě příslušnému vyučujícímu.
Obhajoby ročníkových prací (max. 15 minut) budou probíhat před tříčlennou komisí, jejich součástí bude audiovizuální prezentace problematiky.
Hodnocení ročníkové práce tvoří 1/3 celkového hodnocení žáka v příslušném semináři.


Žák odevzdá ročníkovou práci z ICTv podobě:

Tištěného textu - v minimálním rozsahu 15 stránek formátu A4, písmo velikosti 12, řádkování 1,5. Tiskne se pouze z jedné strany listu. Obrázky a tabulky musí být samostatně očíslovány. V textu musí být odkazy na příslušné tabulky, obrázky, viz. obr. č. ..., viz. tabulka č. .....
Pokud bude práce obsahovat doslovné citace, musí obsahovat zvláštní kapitolu Poznámky. Citace v textu označujeme horním indexem, arabskými číslicemi a poté v kapitole Poznámky učiníme bibliografický odkaz. Pokud odkazujeme na myšlenku autora, parafrázujeme ji, učiníme bibliografický odkaz přímo v textu (příjmení autora, rok vydání publikace).
Všechny zdroje informací, které žák při práci použije, musí být zaznamenány v kapitole Použitá literatura; řadíme ji abecedně podle příjmení autora.

Elektronického textového dokumentu - ve formátu pdf

Přílohy webové stránky svým obsahem ekvivalentní tištěnému textu. Web se bude skládat minimálně z 11 webových stránek (včetně indexu), obsah každé webové stránky s vlastním textem zaplní minimální prostor 800 x 800 px.

Příklady bibliografických citací :
a) monografická publikace
AUTOR. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání.
Maneken, P. Pokrok v lékařství. Praha: Odeon, 1984.

b) časopisy, noviny
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí ČR. 1999. Praha: PRESS-KO.

c) elektronické monografie
HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé [CD-ROOM]. Praha: Libri, 1996.

RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na internetu. In Informedia 98´: Sborník [online]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5. 2004]. Dostupné z
URL : http ://www.aip.cz/informedia98/welcome.html.