Hodnocení ústní části maturitní zkoušky - NJ

Maturita z NJ - hodnocení

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020/2021

Maturitní zkouška z německého jazyka se skládá z didaktického testu a ústní maturitní zkoušky.

 1 Didaktický test

 Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky.

 V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.

2 Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka - němčina

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 4 částí. Má formu řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Doba přípravy je 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut (studenti PUP mají prodloužen limit na přípravu na zkoušku).

Pracovní list je monotematický a student prokazuje v rozhovoru se zkoušejícími svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům a rovněž svoje jazykové dovednosti na úrovni B1.

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

 1. Zadání / Obsah a projev
 2. Lexikální kompetence
 3. Gramatická kompetence
 4. Fonologická kompetence

    

   Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

   V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

   Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

   Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 3bodech).

   Ve čtvrté části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za čtvrtou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 3bodech).

   Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium po max. třech bodech).

   Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 + 3). V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.

   V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 procentních bodů, tj. 17 bodů.


   Klasifikační stupnice dle počtu získaných pocent:

   100-88 1- výborný
   87-74   2- chvalitebný
   73-59   3- dobrý
   58-44   4- dostatečný
   43-0     5- nedostatečný