Kritéria hodnocení MZ z NJ

Maturita z NJ hodnocení

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka – němčina – 2022/2023 – profilová část

 

Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Pravidla pro konání písemných prací a ústních zkoušek z těchto zkušebních předmětů jsou stanovena § 14a, 14b, 14c, 14d a 19 maturitní vyhlášky

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

Písemná práce

se skládá ze dvou částí, které se liší rozsahem textu, 1. část (130–150 slov), 2. část (70–80 slov), s ohledem na slohový útvar a požadavky na ověřované dovednosti. Každá část je uvedena instrukcemi, kde je vždy uveden požadovaný rozsah textu, a zadáním v českém jazyce.

Jazyková úroveň: B1 dle SERR

Délka zkoušky: 90 minut

Povolené pomůcky: Překladový slovník, který neobsahuje přílohy věnované písemnému projevu.

Charakteristika písemného projevu žáka:

Žák dovede s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny jasně, srozumitelně, vhodně a účelně vzhledem k zadání písemné práce a v souladu s běžnými pravidly výstavby požadovaného typu textu. Myšlenky a informace jsou v textu řazeny lineárně a tam, kde je to vhodné, jsou propojeny běžnými spojovacími výrazy. Text je vhodně organizován, a pokud to vyžaduje typ textu s ohledem na zadání, je text ve standardizované konvenční podobě. Jazykové prostředky jsou v rámci požadované jazykové úrovně použity přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu. Pravopis a lexikální prostředky respektují standardní variety jazyka. Úroveň formálnosti jazyka je volena s ohledem na komunikační situaci a příjemce. Vliv mateřského či jiného cizího jazyka může být postřehnutelný, nesmí ale ovlivnit srozumitelnost písemného projevu žáka.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU PÍSEMNÉ PRÁCE PRO ŽÁKY INTAKTNÍ

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze dvou částí se samostatným zadáním.

Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.

Kritéria hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující:

 1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
 2. Organizace textu / koheze textu
 3. Slovní zásoba a pravopis (přesnost  a rozsah)
 4. Mluvnické prostředky (přesnost a rozsah)

  Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

  Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3).

   

  Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:

  1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
  2. Organizace a koheze textu
  3. Slovní zásoba a pravopis
  4. Mluvnické prostředky

  Každé kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

    Maximální počet dosažených bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).

    Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). Žák vykoná dílčí zkoušku konanou formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk, pokud dosáhne alespoň 16 bodů. Hodnocení dle procent viz níže.

     

    2 Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka - němčina

    Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 4 částí. Má formu řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Doba přípravy je 15 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut (studenti PUP mají prodloužen limit na přípravu na zkoušku).

    Pracovní list je monotematický a student prokazuje v rozhovoru se zkoušejícími svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům a rovněž svoje jazykové dovednosti na úrovni B1.

    Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

    1. Zadání / Obsah a projev

    2. Lexikální kompetence

    3. Gramatická kompetence

    4. Fonologická kompetence

     

    Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

    V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

    Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

    Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 3bodech).

    Ve čtvrté části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za čtvrtou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 3bodech).

    Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium po max. třech bodech).

    Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 + 3). V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.

    V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 procentních bodů, tj. 17 bodů.

    Klasifikační stupnice dle počtu získaných pocent:

    100-88 1- výborný 87-74   2- chvalitebný 73-59   3- dobrý 58-44   4- dostatečný 43-0     5- nedostatečný

     3  Didaktický test

    Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky.

     V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.