Kritéria k maturitní zkoušce z českého jazyka

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z didaktického testu a ústní maturitní zkoušky.

 1 Didaktický test

 Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky z českého jazyka a literatury.

 V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.

 2 Ústní zkouška

 Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je součástí profilové zkoušky. Probíhá formou řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Hodnocení maturitní zkoušky je dáno shodou zkoušejícího a

přísedícího.

 Během ústní zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky.

 2.1 Role zkoušejícího a přísedícího

Zkoušejícím je vyučující, který v dané třídě vyučoval český jazyk a literaturu. Přísedící je vyučující, učitel, českého jazyka a literatury, který na škole učí. Oba jsou jmenováni ředitelem školy.

 Zkoušející i přísedící mají v průběhu ústní zkoušky i při hodnocení rovnocenné postavení.

 2.1 Délka ústní zkouška

Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut v případě intaktních žáků. Délka ústní zkoušky je vždy maximálně 15 minut. Maximálně 10 minut je věnováno analýze uměleckého textu. Maximálně 5 minut je věnováno analýze neuměleckého textu. 

 Ústní zkouška může být ukončena i před uplynutím časového limitu. Zejména pak v případě, že žák chce od ústní zkoušky odstoupit. Dále pak v případě, že odpověděl na všechny otázky ve Struktuře zkoušky.

 2.3 Podoba pracovního listu

Pracovní list se skládá z výňatku uměleckého textu, výňatku neuměleckého textu a otázek (Struktura zkouška), které směřují k analýze obou textů a otázek, které se vztahují k literárněhistorickému kontextu.

Rozsah pracovního listu nesmí přesáhnout dvě strany A4 včetně otázek.

Výňatek uměleckého textu je vybrán z knihy, která je uvedena ve Školním seznamu maturitní četby, a zároveň ji žák uvedl ve svém individuálním seznamu.

Individuální seznam četby musí žák odevzdat vyučujícímu českého jazyka a literatury nejpozději do 31. března 2021. Při jeho sestavování se musí řídit kritéria, která jsou uvedena ve Školním seznamu četby a také pokyny vyučujícího. Pokyny vyučujícího se týkají zejména formální stránky žákova seznamu a jsou pro všechny žáky školy jednotné.

 Žák svým podpisem na individuálním seznamu četby stvrzuje, že uvedené knihy se stávají jeho maturitními otázkami.

 V případě, že žák seznam neodevzdá ve stanoveném termínu, při ústní maturitní zkoušce si vybírá ze Školního seznamu četby, bez ohledu na skutečnost, zda knihu četl, či nikoli.

 První část otázek, které jsou na pracovním listu, směřují k ověření schopnosti žáka analyzovat umělecký text. Otázky jsou koncipovány tak, aby analýza směřovala od konkrétního výňatku z uměleckého díla po analýzu celé knihy.  

 Otázky z literárněhistorického kontextu směřují k zařazení díla do kontextu autorovy tvorby a zařazení autora do českého a světového literárního kontextu.

 Druhá část otázek ověřuje žákovu schopnost analyzovat neumělecký text. Otázky vycházejí z konceptu funkční stylistiky a dále ověřují schopnost porozumění textu.

 Počet otázek a jejich náročnost, které jsou uvedeny na pracovním listu, by měly odpovídat časovému limitu žákovy přípravy a rozsahu ústní zkoušky. Vzhledem k časovému a bodovému rozložení by otázky měly být v poměru 3:2 (otázky vztahující se k uměleckému a otázky vztahující se k neuměleckého textu).    

 2.4 Hodnocení ústní zkoušky

 Hodnocení ústní zkoušky provádí individuálně zkoušející a přísedící. Výsledný počet bodů je dán jejich shodou.

 2.4.1 Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

 Oblast hodnocení                                                   Počet bodů maximálně

 1. analýza uměleckého textu                                              12 bodů

 2. analýza neuměleckého textu                                           8 bodů

 3. literárněhistorický kontext                                                4 body

 4. výpověď v souladu jazykovými normami                         3 body

 Maximální počet bodů                                                        27 bodů

 2.4.2 Výsledná známka

Výsledná známka je dána bodovou škálou:

 27 – 25 bodů                               výborně

 24 – 21 bodů                               chvalitebně

 20 – 16 bodů                                dobře

 15 – 12 bodů                               dostatečně

 11 a méně bodů                          nedostatečně

 2.5 Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky

Pro potřeby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury je za žáka s přiznaným uzpůsobením maturitní zkoušky (dále pouze žák PUP) považován žák, který předloží doporučení ze školského poradenského zařízení, ve kterém je tato skutečnost uvedena.

 Doporučení ze školského poradenského zařízení musí žák odevzdat zároveň s přihláškou k maturitní zkoušce.

 Na základě tohoto doporučení mohou být žákovi upraveny všechny části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, pakliže to z doporučení vyplývá.

V případě ústní zkoušky se jedná zejména o prodloužení času na přípravu (dle doporučení).

Žákovy speciální vzdělávací potřeby jsou pak zohledněny zejména během řízeného rozhovoru. Zkoušející volí takový způsob, který vyhovuje speciálním vzdělávacím potřebám žáka (např. pomalé tempo, opakování otázek, návodné otázky, citlivý oční kontakt…).

 Kritéria hodnocení výsledků zkoušek žáků s PUP MZ jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků.