Kritéria k profilové maturitní zkoušce z chemie

Maturitní zkouška z chemie ve školním roce 2021/2022

Forma zkoušky

Profilová maturitní zkouška hodnotí ústní projev studenta, který si losuje jedno maturitní téma ze třiceti zadaných. Každé maturitní téma se skládá z teoretické a praktické části (chemické názvosloví/ slovní úlohy). Vzhledem k praktické části maturitní zkoušky má student k dispozici periodickou tabulku prvků a kalkulačku.

Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky jednou souhrnnou známkou.

Pravidla hodnocení profilové maturitní zkoušky z chemie:

Klasifikace známkou výborný

Student se vyjadřuje k tématu maturitní otázky samostatně, správně, výstižně a bezchybně. Ovládá osnovami požadované učivo (fakta, pojmy, zákonitosti, definice) uceleně, přesně a chápe vztahy a souvislosti, uvažuje logicky správně. Správně odpovídá na doplňující dotazy zkoušejících.

Klasifikace známkou chvalitebný

Student se vyjadřuje k tématu maturitní otázky vcelku samostatně, s menšími nedostatky správnosti, přesnosti a výstižnosti. Ovládá osnovami požadované učivo (fakta, pojmy, zákonitosti, definice) v podstatě uceleně, přesně a úplně. S menšími podněty a dopomocí učitele chápe vztahy a souvislosti, uvažuje správně.

Klasifikace známkou dobrý

Student se vyjadřuje k tématu maturitní otázky s výraznějšími nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Student má v ucelenosti a úplnosti osvojeného učiva (faktů, pojmů, zákonitostí, definic) nepodstatné mezery. Podstatnější chyby dokáže po upozornění za pomoci učitele opravit. Uvažuje vcelku správně, je méně tvořivý.

Klasifikace známkou dostatečný

Student se vyjadřuje k tématu maturitní otázky se závažnými nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, je nesamostatný. Chyby a nedostatky v osvojeném učivu (faktů, pojmů, zákonitostí, definic) dovede opravit s výraznou dopomocí učitele. V logickým myšlení je málo pohotový a tvořivý, často nechápe vztahy a souvislosti.

Klasifikace známkou nedostatečný

Student se není schopen samostatně vyjádřit k tématu maturitní otázky. V uplatňování učiva se vyskytují velmi závažné a zásadní chyby ve všech směrech, které není schopen odstranit ani s velmi výraznou dopomocí učitele. Neuvažuje logicky a nechápe vztahy a souvislosti.