Maturita z AJ

Maturitní zkouška 2023

Anglický jazyk

Cizí jazyk je společně s matematikou jedním ze dvou povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. V současné době je možné konat zkoušky z 5 cizích jazyků: anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka a ruského jazyka.

Žák si ale může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Pokud si žák cizí jazyk ve společné části zvolí, koná z tohoto cizího jazyka automaticky i zkoušku v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky).

Forma zkoušky

Zkouška z cizího jazyka ve společné části se koná formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda se jedná o zkoušku povinnou či nepovinnou), který je tvořen dvěma částmi: poslechovou částí a částí ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací). V testu je také zařazeno 8 otevřených úloh se stručnou odpovědí. Maximálně lze v testu získat 95 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 42 bodů.

Test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (na maturitním vysvědčení tedy není uvedena známka). Způsob hodnocení zkoušky ve školním roce 2022/2023 bude stanoven v kritériích hodnocení.

Časový limit

Zkouška z cizího jazyka trvá celkem 110 minut – poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 70 minut.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit prodloužen dle svého zařazení do příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek).

Obsah zkoušky

Rozsah vědomostí a dovedností žáků, který může být didaktickým testem z cizího jazyka ověřován, je stanoven v katalogu požadavků pro příslušný zkušební předmět. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalogy požadavků byly zpracovány s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky (didaktický test) však nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.

Povolené pomůcky

Během zkoušky je povoleno používat pouze psací potřeby. Není možné používat překladové slovníky či jiné podobné publikace. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení.

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-spolecne-casti/cizi-jazyk 

Profilové zkoušky z cizího jazyka

Zkoušky z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části (z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného cizího jazyka dvakrát).

Pravidla pro konání písemných prací a ústních zkoušek  jsou stanovena § 14a, 14b, 14c, 14d a 19 maturitní vyhlášky.

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (např. na gymnáziích směřuje výuka v cizím jazyce na dosažení úrovně B2, v dalším cizím jazyce pak na úroveň B1). Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce 2022/2023 je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března 2023. Pro nahrazení zkoušky v rámci podzimního zkušebního období je stanoven termín 30. června 2023.

  • Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023  [PDF, 357 kB]

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti

Ústní část

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 4 částí. Má formu řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Doba přípravy je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut (studenti PUP mají prodloužen limit na přípravu na zkoušku).

Pracovní list je monotematický a student prokazuje v rozhovoru se zkoušejícími svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům a rovněž svoje jazykové dovednosti na úrovni B2.

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

1. Zadání / Obsah a projev

2. Lexikální kompetence

3. Gramatická kompetence

4. Fonologická kompetence

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

V první až čtvrté části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–3, tedy maximální dosažitelný počet bodů za každou část zkoušky je 9.

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny čtyři části body na bodové škále 0–3.

Celkový počet dosažitelných bodů je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 + 3).

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.

V kritériu 1. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 procentních bodů, tj. 17 bodů.

Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Práce se píše do záznamových archů. Žákům budou k dispozici také volné (razítkem školy opatřené) listy papíru pro případný koncept.

Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje
název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může
být i obrázek, graf.Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Hodnocení písemné práce:

 1. Zadání a obsah (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 2. Organizace textu a koheze (prostředky textové návaznosti) (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 3. Slovní zásoba a pravopis (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 4. Mluvnické prostředky (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

Celkový počet dosažitelných bodů je 36 ( 24 bodů za 1. část a celkem 12 bodů za 2. část).

Za PK AJ PhDr. Jitka Stráská

Dne 1.3.2023