Maturita z ANJ - hodnocení

Maturitní zkouška 2020/2021

Maturita z ANJ - hodnocení

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2020/2021

Maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z didaktického testu a ústní maturitní zkoušky.

 1 Didaktický test

 Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky. Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky.

 V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.

2 Kritéria hodnocení ústní části maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka - angličtina

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 3 částí. Má formu řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Doba přípravy je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut (studenti PUP mají prodloužen limit na přípravu na zkoušku).

Pracovní list je monotematický a student prokazuje v rozhovoru se zkoušejícími svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům a rovněž svoje jazykové dovednosti na úrovni B2.

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

  • Zadání / Obsah a projev
  • Lexikální kompetence
  • Gramatická kompetence
  • Fonologická kompetence

 

Každá ze tří částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny tři části dohromady.

V první části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za první část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

Ve druhé části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za druhou část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. třech bodech).

Ve třetí části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0-1-2-3. Maximální dosažitelný počet bodů za třetí část zkoušky je 9 (tři kritéria po max. 3bodech).

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny tři části body na bodové škále 0–1–2–3. Maximální dosažitelný počet bodů za fonologickou kompetenci jsou 3 (jedno kritérium po max. třech bodech).

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 30 (tj. 9 + 9 + 9 + 3). V případě, kdy je jakákoli ze tří částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.

V kritériu I. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka. Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 procentních bodů, tj. 13 bodů.

Klasifikační stupnice dle počtu získaných procent:

100-88 1- výborný 87-74   2- chvalitebný 73-59   3- dobrý 58-44   4- dostatečný 43-0     5- nedostatečný