Maturita z ANJ - hodnocení

Maturitní zkouška 2021/2022

Maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z didaktického testu a ústní maturitní zkoušky.

Profilová zkouška z anglického jazyka je ve formě písemné práce a formě ústní zkoušky.

Hodnocení písemné práce tvoří 40% z celkového hodnocení zkoušky a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60%.

"Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2021/2022

Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v předmětech, z nichž se podle školského zákona koná maturitní zkouška v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. 

V návaznosti na úpravy modelu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 jsou všechny níže uvedené katalogy platné pro zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu ve školním roce 2021/2022.

Části katalogů, které jsou věnovány ústním zkouškám a písemným pracím z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, pozbyly od školního roku 2020/2021 platnosti. Obsah zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka konaných formou písemné práce a formou ústní zkoušky, které jsou od školního roku 2020/2021 součástí profilové části maturitní zkoušky, stanovuje ředitel školy bez návaznosti na uvedené katalogy." viz www.cermat.cz

 

 

1. Didaktický test

 Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky. Obsahuje část poslechovou (40 minut) a část čtení a jazykové kompetence (70 minut), tedy 110 minut a vychází ze Společného evropského      referenčního rámce CEFR úrovně B1.

 Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky.

 V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.

 2. Ústní část

Ústní část zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze 4 částí. Má formu řízeného rozhovoru nad pracovním listem. Doba přípravy je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut (studenti PUP mají prodloužen limit na přípravu na zkoušku).

Pracovní list je monotematický a student prokazuje v rozhovoru se zkoušejícími svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům a rovněž svoje jazykové dovednosti na úrovni B2.

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

1. Zadání / Obsah a projev

2. Lexikální kompetence

3. Gramatická kompetence

4. Fonologická kompetence

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

V první až čtvrté části zkoušky je každé kritérium hodnoceno body na bodové škále 0–3, tedy maximální dosažitelný počet bodů za každou část zkoušky je 9.

Fonologická kompetence je hodnocena komplexně za všechny čtyři části body na bodové škále 0–3.

Celkový počet dosažitelných bodů je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 + 3).

V případě, kdy je jakákoli ze čtyř částí ústního projevu v kritériu I. (Zadání / Obsah a projev) hodnocena počtem bodů 0, se ústní projev v dané části podle dalších kritérií nehodnotí a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu je roven 0.

V kritériu 1. se uděluje 0 v případě nesplnění požadavků zadání, kdy se ústní projev nevztahuje k zadanému tématu / zadané komunikační situaci, nesplňuje požadavky na správnost a rozsah ověřovaných specifických / odborných znalostí či dovedností ve 3. části či ústní projev nelze hodnotit pro nedostatek jazyka.

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 44 procentních bodů, tj. 17 bodů.

3. Písemná práce

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu
200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák
možnost použít překladový slovník. Práce se píše do záznamových archů. Žákům budou k dispozici také volné (razítkem školy opatřené) listy papíru pro případný koncept.

Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje
název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může
být i obrázek, graf.
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas.

Hodnocení písemné práce:

 1. Zadání a obsah (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 2. Organizace textu a koheze (prostředky textové návaznosti) (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 3. Slovní zásoba a pravopis (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

 4. Mluvnické prostředky (1. část 0-3 body, 2. část 0-3 body).

Celkový počet dosažitelných bodů je 36 ( 24 bodů za 1. část a celkem 12 bodů za 2. část).

Za komisi ANJ PhDr. Jitka Stráská