Maturitní témata z dějepisu – 2022/23

Témata pro školní část maturity z dějepisu

MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

1) Úvod do studia dějepisu

2) Pravěk

3) Staroorientální státy

4) Starověké Řecko

5) Starověký Řím

6) Evropský raný středověk

7) Slované v raném středověku

8) Evropský vrcholný středověk

9) Vláda posledních Přemyslovců, nástup Lucemburků

10) Středověká církev, husitská revoluce

11) Reformace v zemích západní Evropy

12) Politická a kulturní situace v západní Evropě v pozdním středověku a na počátku novověku

13) Český stát za Jagellonců a po nástupu Habsburků

14) Třicetiletá válka

15) Vývoj v západní Evropě po třicetileté válce, americká válka za nezávislost

16) Vývoj ve střední a východní Evropa po třicetileté válce

17) Evropa v období osvícenství

18) Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte

19) Vývoj v Evropě a českých zemích po napoleonských válkách

20) Rok 1848 a jeho důsledky

21) Politická situace ve 2. pol. 19. století, vznik mocenských bloků

22) 1. světová válka

23) Vznik ČSR a vývoj do roku 1939

24) Vývoj ve světě v meziválečném období

25) 2. světová válka

26) Druhý odboj a Československo v letech 1945 – 1948

27) Poválečné období v Evropě a ve světě

28) Válečné konflikty ve světě ve 2. polovině 20. století

29) Vývoj v Československu v letech 1948 – 1993