Maturitní témata z fyziky

školní rok 2020 - 2021

 1.      Pohyby těles z hlediska kinematiky.

2.      Pohyby těles z hlediska dynamiky.

3.      Mechanická práce, energie, výkon

4.      Gravitační pole.

5.      Mechanika tuhého tělesa.

6.      Hydrostatika.

7.      Hydrodynamika.

8.      Základní poznatky molekulové fyziky a vnitřní energie soustavy.

9.      Tepelné děje v plynech.

10.  Struktura a vlastnosti pevných látek.

11.  Struktura a vlastnosti kapalin.

12.  Změny skupenství látek.

13.  Elektrostatika.

14.  Obvody stejnosměrného proudu.

15.  Elektrický proud v kovech a v polovodičích.

16.  Elektrický proud v kapalinách a plynech.

17.  Stacionární magnetické pole.

18.  Nestacionární magnetické pole.

19.  Výroba a přenos elektrické energie.

20.  Mechanické a elektromagnetické kmitání.

21.  Mechanické a elektromagnetické vlnění.

22.  Vlastnosti látek v závislosti na vnějších podmínkách.  

23.  Paprsková optika.

24.  Vlnové vlastnosti světla.

25.  Zobrazování optickými soustavami.

26.  Elektromagnetické záření a jeho energie, kvantové vlastnosti záření.

27.  Základní principy speciální teorie relativity.

28.  Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce, radioaktivita.

29.  Elektronový obal atomu.

30.  Základy astrofyziky - vesmír a Sluneční soustava jako jeho součást.