Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška z cizího jazyka v profilové části

Zkouška z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizího jazyka v profilové části probíhá dle § 73 školského zákona dle rámcového
vzdělávacího programu daného oborem vzdělání.

„Účelem závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým
a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí
a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.“

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu
200 slov; písemná práce trvá nejméně 60 a maximálně 90 minut. Při konání písemné práce má žák
možnost použít překladový slovník.
Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.
Pokud je stanoveno více než 1 zadání, žák si po zahájení zkoušky 1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje
název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může
být i obrázek, graf.
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné
školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné
práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související
s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých
rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit
a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat
širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.

Ústní zkouška z cizího jazyka 

Účelem maturitní zkoušky je dle § 73 školského zákona ověřit, zdali žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených
rámcovým vzdělávacím programem. Tímto ustanovením se stanoví i úroveň maturitní zkoušky z cizího jazyka
v profilové části v jednotlivých oborech vzdělání. Pro obory gymnázií je v rámcovém vzdělávacím programu
u prvního cizího jazyka stanovena úroveň B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR),
u dalšího cizího jazyka B1 dle SERR. 
Ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 až 30 témat. Témata jsou
platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
Ústní zkouška z cizího jazyka koresponduje s podmínkami všech profilových zkoušek konaných formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí dle § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. i zkoušek z cizího jazyka konaných
v profilové části v letech předcházejících. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební
maturitní komisí musí být monotematické.
Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu
obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá
15 až 20 minut (dle rozhodnutí ředitele školy). Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat
dvakrát stejné téma.
Pracovní list je monotematický, z toho vyplývá, že pod vhodně zvoleným obecnějším tématem se může při
řízeném rozhovoru nad pracovním listem využít více takových zadání, která z daného tématu vycházejí, ale
mohou ověřovat různé maturantovy kompetence. 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť.
Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky nebo její části včetně hranice úspěšnosti a způsob stanovení
výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy, není-li stanoveno jinak, a nejpozději před začátkem
konání první zkoušky schvaluje zkušební maturitní komise.

V případě zkoušek z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Kritéria hodnocení PP:

Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.

Kritéria hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující:

 1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
 2. Organizace textu / koheze textu
 3. Slovní zásoba a pravopis (přesnost  a rozsah)
 4. Mluvnické prostředky (přesnost a rozsah)

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3). 

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:

 • Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
 • Organizace a koheze textu
 • Slovní zásoba a pravopis
 • Mluvnické prostředky

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

Maximální počet dosažených bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12). Žák vykoná dílčí zkoušku konanou formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk, pokud dosáhne alespoň 16 bodů.

Pro hodnocení ústní zkoušky se používají následující kritéria:

 1. Zadání / Obsah a projev
 2. Lexikální kompetence
 3. Gramatická kompetence
 4. Fonologická kompetence

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 +3).

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 17 bodů.