Přijímací zkoušky 2021

Nové informace

V souvislosti s epidemiologickou situací provedlo MŠMT další úpravy přijímacích zkoušek.

Čtyřleté gymnázium

 • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021.
 • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
 • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky: zde
 • Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.
 • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce, zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

 

Osmileté gymnázium

 • Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.
 • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.
 • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky: zde
 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
 • Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

Osobní přítomnost na přijímací zkoušce bude umožněna pouze uchazeči, který

 1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
 2. b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

Doklad může uchazeč nahradit

 1. a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19

a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 1. b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu

na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

 1. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění

COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje výšeuvedené podmínky.

Pokud uchazeč nepředloží doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. Pokud nejpozději do tří dnů písemně omluví svoji neúčast řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Ve škole dodržujte prosím zásady osobní hygieny.

Vstup do školy bude umožněn uchazečům pouze s ochranou úst a nosu (roušky, respirátory) – takovými prostředky, které budou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.