Témata pro ročníkovou práci z matematiky na rok 2019-2020

Témata pro ročníkovou práci z matematiky na rok 2019-2020

Seminář: Matematický - 3. ročník

Vyučující: Mgr. Iva Burešová

1. Významní matematikové, žijící v minulosti v Praze

2. Dějiny matematiky - Egypt, Mezopotámie,Řecko

3. Pravidelná tělesa

4. Eukleidovy Základy

5. Magické čtverce

6. Geometrie v reklamě

7. Apolloniovy a Papovy úlohy

8. Rozbor sbírek úloh z různých časových období

9. Animace v geometrii

10.Eulerovo číslo a jeho využití

11.Zlatý řez

12.Matematika v hádankách

13.Finanční matematika

14.Matematika a výtvarná výchova

15.Matematika a hudba

16.Eratostenovo síto

17. Matematika, počítač a já
18. Geogebra jako matematický software nejenom pro geometrii
19. Animované konstrukce v systému Geogebra
20. 3D geometrie v systému Geogebra
21. Analytická geometrie v systému Geogebra

22. Vývoj grafického uživatelského rozhraní pro Python

STRUKTURA PRÁCE:

1. TITULNÍ STRANA obsahuje v náležité úpravě tyto údaje:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Název práce: ……………… (ROČNÍKOVÁ PRÁCE) Autor: Ročník: Vedoucí práce: Školní rok:

2. OBSAH

3. ÚVOD – slouží k základní orientaci čtenáři v těchto otázkách: proč je zpracováváno právě toto téma, jaké důvody vedly zpracovatele k analýze, s čím se při práci setkával – dostupnost literatury, ochota osob z praxe vyjít vstříc autorovi, zvolená metoda práce, k čemu autoři došli, zda lze téma zkoumat dál, další důležité problémy, na které autoři považují za důležité upozornit.

4. VLASTNÍ TEXT – je členěn do kapitol, případně podkapitol (pokud je to nutné), musí mít jasnou strukturu a logiku.

5. ZÁVĚR PRÁCE – syntetizuje hlavní zjištění, naznačuje další východiska, možnosti rozvoje tématu, návrhy na zlepšení daného stavu apod.

6. POZNÁMKY

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY – pracuje s citační normou ČSN, předpokládá se, že žáci v textu pracují s odkazy na literaturu a používají jeden systém odkazů.

8. PŘÍLOHY – přílohy dokumentují názory zpracovatelů. Jsou průběžně číslované římskými číslicemi a v textu práce je na ně odkazováno (mají charakter kopií, fotografií, tabulek, grafů apod.)

ROZSAH A FORMA PRÁCE:. Téma práce si vybere z nabídky předložené vyučujícím a vyučujícímu svoji volbu sdělí nejpozději do konce září. V hodinách příslušného semináře konzultuje žák tvorbu práce s vyučujícím. Nejpozději posledního dubna odevzdá žák práci jednak v tištěné podobě a jednak v elektronické podobě příslušnému vyučujícímu.

Obhajoby ročníkových prací (max. 15 minut) budou probíhat před tříčlennou komisí, jejich součástí bude audiovizuální prezentace problematiky. Hodnocení ročníkové práce tvoří 1/3 celkového hodnocení žáka v příslušném semináři. Ročníková práce bude mít minimálně 15 stran textové části, počet stran práce může být podle tématu vyšší. Počet stránek příloh není omezen. Je vhodné dodržovat účelnost. Obrázky zařazené do textu se započítávají do rozsahu práce. Text práce je tištěn na stránky formátu A4, písmo velikosti 12, řádkování 1,5. Tiskne se pouze z jedné strany listu. Obrázky a tabulky musí být samostatně očíslovány. V textu musí být odkazy na příslušné tabulky, obrázky, viz. obr. č. …, viz. tabulka č. ….. Pokud bude práce obsahovat doslovné citace, musí obsahovat zvláštní kapitolu Poznámky. Citace v textu označujeme horním indexem, arabskými číslicemi a poté v kapitole Poznámky učiníme bibliografický odkaz. Pokud odkazujeme na myšlenku autora, parafrázujeme ji, učiníme bibliografický odkaz přímo v textu (příjmení autora, rok vydání publikace).

Všechny zdroje informací, které žák při práci použije, musí být zaznamenány v kapitole Použitá literatura; řadíme ji abecedně podle příjmení autora. Příklady bibliografických citací : a) monografická publikace AUTOR. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání. Maneken, P. Pokrok v lékařství. Praha: Odeon, 1984. b) časopisy, noviny Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí ČR. 1999. Praha: PRESS-KO. c) elektronické monografie HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé [CD-ROOM]. Praha: Libri, 1996. RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na internetu. In Informedia 98´: Sborník [online]. Praha: Albertina, 1988. [Cit. 3.5. 2004]. Dostupné z URL : http ://www.aip.cz/informedia98/welcome.html.