Váhy známek

Jakou váhu mají známky získané v hodinách výchovy k občanství, společenskovědního semináře, semináře obecné psychologie?

výchova k občanství

písemné práce - 3

písemné zkoušení - 2

referáty, projekty - 1

aktuality, samostatné práce, domácí úkoly  - 0,5  

společenskovědní seminář, semináře obecné psychologie

seminární práce, ročníkové práce, maturitní okruhy - 3

písemné práce, ústní zkoušení, referát (dějepis, občanka) - 2

prezentace, projekty, referáty (literatura) - 1

samostatné práce, aktuality - 0,50