Vnitřní opatření k provozu školy ve školním roce 2020/2021

Opatření související s epidemiologickou situací

Vnitřní opatření k provozu školy ve školním roce 2020/2021
Toto opatření vychází z Manuálu MŠMT. Je aktualizováno na základě pokynů MŠMT a MZ ČR.

1. Ve škole není povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Při změně epidemiologické situace budou žáci i rodiče informováni o povinnosti nošení roušek. Přesto je nutné, aby žáci měli pro případ potřeby roušku každý den s sebou.
2. Žáci, zaměstnanci školy ani jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
3. Z důvodu co nejefektivnější evidence mají žáci povinnost při vstupu do školy použít čip.
4. U vchodu do školní budovy i ve všech třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky, žáci jsou povinni při příchodu do školy (do třídy) umýt si ruce a použít dezinfekci.
5. Všichni žáci a zaměstnanci důsledně dodržují hygienická opatření – mytí rukou, dezinfekce, větrání učeben.
6. O přestávkách žáci zůstávají ve třídách. Větší část výuky probíhá v kmenové učebně. Pokud se žáci přesouvají na jinou učebnu, učiní tak co nejrychleji. Neshlukují se na chodbách.
7. Aktivity školního klubu a střediska volného času se budou řídit doporučeními MŠMT.
8. Pokud to je možné, udržují žáci různých tříd mezi sebou rozestupy.
9. Jeví-li žák příznaky infekčního onemocnění, bude izolován. Jeho zákonný zástupce bude neprodleně vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka. Bude poučen o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
10. Zaměstnanec s příznaky infekčního onemocnění opustí školu v nejkratším možném čase, s použitím roušky a dodržením všech dalších pravidel.
11. Pokud se žák setkal s osobou pozitivní na onemocnění Covid-19, nebude se účastnit výuky. Tuto informaci neprodleně sdělí TU.
12. Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním.
13. V případě výskytu onemocnění Covid-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích žáky, jejich zákonné zástupce i zaměstnance školy.
14. Výdej stravy ve školní jídelně se řídí mimořádnými opatřeními.