Výuka dějepisu na Bigy

Co se děje v hodinách dějepisu na naší škole?

Říká se, že dějepis je vyučovací předmět, který po studentech nevyžaduje logické myšlení, že stačí naučit se, kdo, kde a hlavně kdy…a jsme za vodou. Při prvním pohledu můžeme takový pohled akceptovat. Na druhý pohled již ne. Dějepis totiž není oborem o datech a uskutečněných událostech, historiografie je naukou o vývoji společnosti a historie je pouze její částí. Samozřejmě, mít přehled o tom, co, kdy, kde a s jakým výsledkem se událo, je nutné. Pouhé memorování těchto informací však skutečně není to nejdůležitější. Daleko důležitější je, aby tyto informace vedly studenty k pochopení širokých souvislostí, v nichž se lidská společnost vyvíjela a vyvíjí.

Výuka dějepisu na naší škole provází studenty od primy až do septimy (3. ročníku). Od 3. ročníků je potom rozšířena o historický seminář, určený právě pro zájemce o studium dějepisu či jiných humanitních věd. Tento seminář pokračuje i ve 4. ročníku.

Klasická výuka dějepisu je doplňována také o tzv. projektové hodiny, začleněné do vyučovacích hodin dějepisu jak na nižším gymnáziu, tak na gymnáziu vyšším. Jsou zaměřeny především na moderní dějiny - tedy dějiny 20. století. Úzce spolupracujeme s Ústavem totalitních režimů, zapojujeme se do projektu "Příběhy bezpráví", promítáme dokumentární filmy, zveme pamětníky i odborníky, kteří svými přednáškami doplňují a rozšiřují výuku i znalosti našich studentů. A hrajeme se také na zahradníky, když sázíme žluté krokusy jako připomínku obětí židovského holokaustu.

S tematikou holokaustu je také spojena literárně-historická soutěž, kterou každý rok vypisuje Památník Terezín. I naši žáci pravidelně tuto literární soutěž obesílají svými pracemi a už několikrát se jim podařilo dostat se mezi ty, jejichž práce byly ohodnoceny a finančně odměněny. Slavnostní vyhlašování této soutěže se koná vždy v červnu v Muzeu Památníku Terezín. Navíc se naši studenti v loňském školním roce zapojili do literární soutěže také věnované této tematice a 3 studentky byly odměněny dvoudenním zájezdem do polského Krakova a následně koncentračního tábora Osvětim.

Aby studium historie přinášelo žákům nějaké plody, tedy kromě známek, zúčastňujeme se pravidelně nejrůznějších dějepisných soutěží. Pro žáky nižšího gymnázia jsou to kromě klasické olympiády z dějepisu, ve které pravidelně bojujeme v krajských i celostátních kolech, také kolektivní soutěže Historiáda a Dějepravné soutěžení. Žáci vyššího gymnázia nás potom reprezentují v týmové česko-slovenské Dějepisné soutěži pro gymnázia. Již pětkrát se nám během posledních 6 let podařilo postoupit z krajského kola do česko-slovenského finále, které se pravidelně koná v listopadu v Chebu. Této soutěže se účastní celkem 75 gymnázií z Čech a Slovenska (z celkového počtu 350 zúčastněných gymnázií v krajských kolech obou zemí).

Pro rozvoj vnímání historie kolem nás mají velký význam školní výlety a exkurze. Téměř každý tradiční školní výlet má ve svém programu návštěvu hradu, zámku, historického města atd., a to je příležitost alespoň krátce a okrajově prezentovat a vnímat historické zajímavosti a souvislosti. Naše země je hustě poseta atraktivními historickými památkami, takže uvedená souvislost je celkem logická.

Máme radost, že našim žákům nejsou české a světové dějiny lhostejné, že mají zájem o dávnou, ale i nedávnou minulost a že jsou schopni se z této minulosti poučit.

Mgr. Eva Tomášková