Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami u přijímacích zkoušek


Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme např. žáky s tělesným nebo smyslovým postižením, žáky s poruchami učení nebo chování, se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Ani na tyto uchazeče nezapomínáme a snažíme se jim připravit vhodné podmínky pro vykonání přijímacích zkoušek.

Důležité je, aby nás rodiče uchazečů zavčas o obtížích informovali. K přihlášce je třeba přiložit potvrzení či platnou zprávu z PPP nebo SPC. Dále nabízíme osobní setkání s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Fejtovou.

Na základě doporučení z PPP nebo SPC, popř. osobního setkání vypracujeme pokyny platné pro přijímací řízení. Vedle prodlouženého času nabízíme i ústní přezkoušení.

K přihlášce nevyžadujeme lékařské potvrzení.

V dalším studiu na naší škole uplatňujeme ke studentům s SVP individuální přístup.