Zlepšení vzdělávání na Bigy

Projekt EU

Projekt s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání na BiGy“ s registračním  číslem:   „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006583“ a je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Cílem projektů je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů. Rovněž jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Výsledkem projektů je zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání ve vysokých školách, rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje, příprava budoucích a začínajících pedagogických pracovníků a odborná příprava včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Aktivity projektů napomáhají zvýšit účast studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti. Dochází k sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zkvalitňují se podmínky pro inkluzivní vzdělávání.