Hodnocení v 2. cizích jazycích

Váhy známek

Hodnocení dle procentuální úspěšnosti

NG

100 - 90%   1

89 - 75%     2

74 - 50%     3

49 - 30%     4

29 a méně  5

VG

100 - 90%    1

89 - 75%      2

74 - 60%      3

59 - 45%      4

44 a méně    5

Váhy známek:

Aktivita, krátký rozhovor, domácí úkol- 0,5
Test, písemná práce, ústní projev- 1
Písemná opakovací práce většího rozsahu, ústní projev většího rozsahu - 2