Výchovné poradenství

Zaměření činnosti výchovného poradce.

Výchovný poradce: Mgr. Hana Fejtová 
Kabinet českého jazyka a dějepisu, č.215 (první patro) 
Telefon:  566 502 481 
E-mail: hana.fejtova@bigyzr.cz 
Konzultační hodiny:  PO 8:00 - 8:45; ST 13:40 - 15:00; PÁ 7:10 - 8:00  (kdykoli dle dohody)

Jedním z důležitých cílů výchovného poradenství na naší škole je vytváření vstřícné, klidné a přátelské atmosféry mezi všemi, kteří každý den ráno projdou hlavními dveřmi budovy školy, ať jsou to žáci nižších ročníků, studenti vyšších ročníků či učitelé. 

Výchovné poradenství je zaměřeno na několik oblastí:
Pomoci talentovaným žákům lépe rozvíjet jejich schopnosti. K tomu vede několik cest. Jednou z možností je vypracovat na základě doporučení odborníků z PPP individuální vzdělávací plán (IVP), který  je přizpůsoben zájmům žáka. Další možností je využití spolupráce s odborníky na zajímavých pracovištích Akademie věd České republiky (účast na projektu Otevřená věda), oblíbené jsou i programy pořádané Centrem pro talentovanou mládež.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP): žáci s různými obtížemi, kteří za pomoci podpůrných opatření mohou dosáhnout výborných výsledků ve svém studiu. Společně s poradenskými zařízeními hledáme vhodné formy a metody výuky odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, vytváříme nezbytné podmínky pro jejich vzdělávání.
Spolupráce s rodiči – je neodmyslitelnou součástí práce výchovného poradce, rodiče jsou našimi partnery ve výchovném působení. 
Spolupráce s odborníky, především ze školských poradenských zařízení (PPP a SPC Vysočina, KPPP Praha, SPC Jihlava) a dalších odborných pracovišť. 
Profesní zaměření studentů druhých ročníků (výběr seminářů pro třetí ročník) a studentů maturitních ročníků (výběr vysoké školy). 
Prevence sociálně patologických jevů – organizování seznamovacích kurzů, zadávání a vyhodnocování sociometrických dotazníků. V této oblasti výchovný poradce úzce spolupracuje s metodikem prevence, kterým je Mgr. Klára Sedláková.

Konzultační hodiny Mgr. Kláry Sedlákové: PÁ 11:35 - 12:20 (kdykoli dle dohody)


Výběr asistentů pedagoga – především pro žáky a studenty s SVP.
Pomoc při přípravě přijímacích zkoušek.

Důležitou součástí poradenské práce je naslouchání druhým i podpora všech při zvládání náročných situací. Pokud někomu lépe vyhovuje jiné než osobní setkání, je možné využít i výše uvedenou mailovou adresu.

Každý žák je pro nás důležitý a rádi se podílíme na správném růstu jeho osobnosti. Jsme tedy otevřeni všem, kteří se pro naši školu rozhodnou, a samozřejmě všem, kteří se již rozhodli.  

                                                                      Mgr. Hana Fejtová