Hodnocení v hodinách občanské výchovy a společenskovědního semináře

Váhy známek

Výchova k občanství
9 písemné práce
6 písemné zkoušení, referáty
4 projekty
2 aktuality, samostatná práce, domácí úkoly

Semináře
9 seminární práce, písemné práce
6 prezentace, projekty, referáty
3 samostatné práce, …