Jak má vypadat ročníková práce

Poznámky k tvorbě ročníkové práce

Struktura práce:

 1.      Titulní strana obsahuje v náležité úpravě tyto údaje:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název práce: ……………… (ROČNÍKOVÁ PRÁCE)

Autor:

Ročník:

Vedoucí práce:

 Školní rok:

2.      Obsah     

3.      Úvod – slouží k  základní orientaci čtenáři v těchto otázkách: proč je zpracováváno právě toto téma, jaké důvody vedly zpracovatele k analýze, s čím se při práci setkával – dostupnost literatury, ochota osob z praxe vyjít vstříc autorovi, zvolená metoda práce, k čemu autor došel, zda lze téma zkoumat dál, další důležité problémy, na které autor považuje za důležité upozornit.

4.      Vlastní text – je členěn do kapitol, případně podkapitol (pokud je to nutné), musí mít jasnou strukturu a logiku.

5.      Závěr práce – syntetizuje hlavní zjištění, naznačuje další východiska, možnosti rozvoje tématu, návrhy na zlepšení daného stavu apod.

6.      Poznámky

7.      Seznam použité literatury – pracuje s citační normou ČSN, předpokládá se, že žáci v textu pracují s odkazy na literaturu a používají jeden systém odkazů.

8.      Přílohy – přílohy dokumentují názory zpracovatelů. Jsou průběžně číslované římskými číslicemi a v textu práce je na ně odkazováno (mají charakter kopií, fotografií, tabulek, grafů apod.)

 

ROZSAH A FORMA PRÁCE:

Ročníkovou práci zpracovává žák samostatně (ve výjimečných případech po dohodě s vyučujícím ve skupině – max. tříčlenné), v jednom ze seminářů, které navštěvuje.

Téma práce si vybere z nabídky předložené vyučujícím nejpozději do 15. září a vyučujícímu svoji volbu sdělí nejpozději do konce září.

V hodinách příslušného semináře konzultuje žák tvorbu práce s vyučujícím.

Nejpozději 15. března odevzdá žák práci jednak v tištěné podobě a jednak v elektronické podobě příslušnému vyučujícímu.

Obhajoby ročníkových prací (max. 15 minut) budou probíhat před komisí od začátku dubna, jejich součástí bude audiovizuální prezentace problematiky.

Hodnocení ročníkové práce tvoří 1/3 celkového hodnocení žáka v příslušném semináři. Vypracování ročníkové práce s hodnocením nejhůře dostatečně je nutnou podmínkou k hodnocení v semináři. Pokud bude ročníková práce nebo její obhajoba hodnocena nedostatečně, bude studentovi zadáno téma nové ročníkové práce k doplňkové zkoušce.

Ročníková práce bude mít 20 stran textové části, počet stran práce může být podle tématu vyšší. Pokud budou v obsahu práce převažovat výpočty, vzorce, tabulky, grafy apod., může být její minimální rozsah snížen na 15 stran (o tomto snížení vždy rozhodne vedoucí práce).

Počet stránek příloh není omezen. Je vhodné dodržovat účelnost. Obrázky zařazené do textu se započítávají do rozsahu práce.

Text práce je tištěn na stránky formátu A4, písmo velikosti 12, řádkování 1,5. Tiskne se pouze z jedné strany listu. Obrázky a tabulky musí být samostatně očíslovány. V textu musí být odkazy na příslušné tabulky, obrázky, viz obr. č. …, viz tabulka č. …..

Pokud bude práce obsahovat doslovné citace, musí obsahovat zvláštní kapitolu Poznámky. Citace v textu označujeme horním indexem, arabskými číslicemi a poté v kapitole Poznámky učiníme bibliografický odkaz. Pokud odkazujeme na myšlenku autora, parafrázujeme ji, učiníme bibliografický odkaz přímo v textu (příjmení autora, rok vydání publikace).

Všechny zdroje informací, které žák při práci použije, musí být zaznamenány v kapitole Použitá literatura; řadíme ji abecedně podle příjmení autora.

Ročníková práce bude vhodným způsobem svázána (levé okraje listů budou spojeny po celé délce, například tzv. kroužkovou vazbou apod.).

 

  Příklady bibliografických citací:

a)      monografická publikace

AUTOR. Název knihy: podnázev knihy. Označení vydání. Místo vydání: Nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN.

Příklad:

GLEICK, James. Informace: historie, teorie, záplava. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 396 s. ISBN 978-80-7363-415-5.

b)      článek

AUTOR. Název článku. Sekundární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu, rok, ročník, číslo svazku, lokace části.

Příklad:

SMEJKAL, V. Proč nový zákon?. CHIP: magazín informačních technologií, listopad 1999, roč. 9, c 11, s. 54–55.

c)  Akademická práce

AUTOR. Název: podnázev [nosič u elektronických]. Místo vydání, rok vydání. Dostupnost. Poznámky.

Příklad:

NOVÁK, Tomáš. Skončení pracovního poměru. Plzeň, 2002. Dostupné také z: http://theses.cz/id/cqwe6q. Rigorózní práce obhájená na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

d) Elektronická kniha

Jedná se o citace elektronické knihy, dostupné např. prostřednictvím internetu.

AUTOR. Název: podnázev díla [nosič]. Místo vydání: Nakladatelství, rok/datum vydání, datum aktualizace [datum citování]. Identifikátor (ISBN). Dostupnost.

Příklad:

HÖNIG, Johannes Franz. Abdominoplastik Prinzip und Technik [online]. Heidelberg: Steinkopff, 2008 [cit. 2015-02-21]. ISBN 978-379-8518-179. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/978-3-7985-1816-2.

e) Elektronický článek

AUTOR. Název článku: podnázev článku. Název periodika: podnázev periodika [nosič]. Místo vydání: Nakladatelství, rok/datum vydání, ročník, číslo, datum aktualizace [datum citování]. Dostupnost.

Příklad:

SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani

f) Webové sídlo (web)

Primární odpovědnost. Název webu: podnázev webu [nosič]. Sekundární odpovědnost. Vydání/verze. Místo vydání: Nakladatelství, rok/datum vydání, datum aktualizace [datum citování]. Dostupnost.

Příklad:

ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/

g) Webová stránka

Primární odpovědnost webu. Název webu: podnázev webu [nosič]. Vydání/verze. Místo vydání: Nakladatelství, rok/datum vydání, datum aktualizace [datum citování]. Dostupnost.

Příklad:

WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/

Použitý zdroj:

UČÍM CITACE. Jak citovat [online]. Dostupné z: http://ucimcitace.cz/jak-citovat/

 

Doporučení: na stránkách http://www.citace.com/ je možné citace generovat.