Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z fyziky

2021/2022

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z fyziky

 

Maturitní zkouška probíhá ústní formou. Žáci mají k dispozici osnovu zadání každé otázky, mohou používat kalkulačky a MFChT. Součástí každé otázky je fyzikální příklad. Jeho alespoň obecné řešení je nedílnou součástí maturitní zkoušky.

Předmětová komise fyziky zveřejní 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák losuje jedno téma. Příprava k

ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Při využití uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky se tyto časy mění.

 

Stupně hodnocení maturitní zkoušky:

1 (výborný) Žák přistupuje k problému fyzikálně přiměřenými prostředky, kde možno, tam vyloží správně fyzikální podstatu jevu, dokáže problém kvantifikovat, bezvadně se orientuje v relevantních fyzikálních zákonech, výpočet dovede do smysluplného závěru. Výsledek dokáže interpretovat i kritizovat.

2 (chvalitebný) Žák přistupuje k problému fyzikálně přiměřenými prostředky, fyzikální podstatu jevu vyloží správně s mírnou pomocí, problém kvantifikuje s pomocí návodných otázek, v relevantních fyzikálních zákonech se orientuje za pomoci učitele, ve výpočtu se dopustí chyby, avšak uvědomí si ji a nabízí opravu. Výsledek interpretuje, popř. kritizuje s pomocí učitele.

3 (dobrý) Žáku je nutno k použití přiměřených fyzikálních prostředků napovídat, podstatu jevu nevykládá bez výraznější pomoci učitele správně, při kvantifikaci problému má vážnější potíže, v relevantních fyzikálních zákonech je nepřesný nebo nevěcný, ve výpočtu se dopustí chyb, na něž ho musí upozornit učitel, žák poté nabízí opravu. Výsledek interpretuje bez pomoci učitele s většími potížemi. Jednoduché návodné otázky umí zodpovědět.

4 (dostatečný) Žák při hledání přiměřených fyzikálních prostředků vyžaduje vedení, podstatu jevu nevystihuje správně, pomoc učitele při kvantifikaci problému je nezbytná, interpretace relevantních fyzikálních zákonů je chabá, s vážnými chybami, výpočet provádí žák jen s velkými obtížemi. Jednoduché návodné otázky zodpovídá nejistě.

5 (nedostatečný) Žák selhává při výběru přiměřených fyzikálních prostředků, podstatu jevu vystihuje principiálně chybně, kvantifikace problému není mocen, při interpretaci relevantních fyzikálních zákonů se dopouští chyb, výpočet nezvládá. Jednoduché návodné otázky zodpovídá s chybami a věcnými nepřesnostmi.