Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z ICT

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky z ICT pro školní rok 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z ICT se skládá ústně a je tvořena dvěma částmi. Část teoretická a s ní související část praktická.

V teoretické části student předvede znalost a porozumění dané tématiky a v praktické části pak její implementaci s pomocí vhodného software. Během praktické části pracuje na počítači a jeho práce je promítána přes dataprojektor maturitní komisi. 

Student se 15 minut připravuje a poté 15 minut samostatně hovoří. Členové maturitní komise mohou během zkoušky klást upřesňující dotazy.

Student má k dispozici povolené pomůcky, které jsou specifikované u každého maturitního tématu. Jsou to například refernční příručky k programovacím jazykům, různá schemata a podobně.

Výkon studenta je hodnocen maturitní komisí pěti klasifikačními stupni:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově dovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní projev je správný, přesný a výstižný, plynulý a správný.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované teoretické i praktické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky, je tvořivý. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, učitel klade doplňující otázky. Kvalita výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má závažné nedostatky. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, dopouští se podstatných chyb. V jeho logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé. Jeho ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň „nedostatečný“ – 5

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, má v nich závažné mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. Při výkladu jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních logických chyb. V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.