Maturitní otázky z výchovy k občanství pro školní rok 2021/2022

Maturitní otázky

 1. Psychologie jako věda
 2. Podstata lidské psychiky, rozdělení psychických jevů
 3. Poznávací procesy – vnímání, představivost, fantazie, myšlení a řeč
 4. Paměťové a motivační procesy, stavy pozornosti
 5. Inteligence, mentální retardace, demence
 6. Psychologie osobnosti, její typologie a struktura
 7. Základy ontogenetické psychologie se zaměřením na jedno vývojové období
 8. Základy psychopatologie, rozdělení duševních poruch a jejich charakteristika
 9. Náročné situace, podstata psychohygieny
 10. Sociologie jako věda, společnost, sociální útvary a sociální vztahy
 11. Člověk a společnost – socializace, sociální status, role, mobilita
 12. Vznik filozofie, její předmět, dělení a význam v  životě člověka
 13. Počátky filozofie v antickém Řecku
 14. Filozofie středověku, renesanční filozofie
 15. Problém poznání v počátcích novověké filozofie, filozofie osvícenství
 16. Filozofické teorie 19. století, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche
 17. Hlavní směry filozofie 20. století
 18. Přehled významných náboženství
 19. Občan a právo, lidská práva – jejich vývoj
 20. Právo rodinné a občanské
 21. Pracovní právo, trestní právo
 22. Vznik, podstata a formy státu, moc ve státě
 23. Politický systém v ČR, Ústava ČR, politické strany, volby, volební systémy
 24. Politologie, mezinárodní vztahy, mezinárodní společenství
 25. Přístupy ke státní moci, základní ideologické proudy
 26. Základy ekonomie a ekonomiky, tržní ekonomika, právní subjekty v ekonomice
 27. Úloha státu v tržní ekonomice, peníze a bankovnictví