O předmětu Výchova k občanství

Výuka Vob na Bigy

Předmět výchova k občanství přináší žákům nové informace, vychovává je k občanským postojům, integruje jejich poznatky z jiných předmětů do celku vzdělanosti a propojuje život žáků ve škole s životem mimo ni. Napomáhá jim orientovat se ve světě, začlenit se do společnosti, poznat a pochopit sám sebe i druhé lidi. Seznamuje žáky s hospodářským životem společnosti, s činností důležitých institucí a orgánů ve společnosti, s možnostmi zapojení se jednotlivce do občanského života. Učí je respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla soužití mezi lidmi, přebírat odpovědnost za své názory a jednání.

Žáci se v tomto předmětu do skupin nedělí, pouze v kvartě, kde výchova k občanství zahrnuje výchovu k podnikavosti, je třída rozdělena na poloviny. V těchto hodinách žáci využívají notebooky, které jim poskytne vyučující. Běžná výuka probíhá v učebnách, je doplněna o exkurze a besedy vztahující se k učivu předmětu.

Ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého a sedmém a osmém ročníku osmiletého gymnázia jsou žákům pravidelně nabízeny semináře - společenskovědní seminář a psychologický seminář, o které je každoročně ze strany žáků velký zájem. Velká část žáků navštěvujících tyto semináře také ze Výchovy k občanství skládá maturitní zkoušku.

 

Ročník Hodinová dotace Zaměření předmětu
prima 1 výchova k občanství
sekunda 1 výchova k občanství
tercie 2 výchova k občanství
kvarta 2 výchova k občanství, výchova k podnikavosti
kvinta, 1. ročník 1 státověda
sexta, 2. ročník 2 sociologie, psychologie
septima, 3. ročník 2 filozofie, právo
oktáva, 4. ročník 2 ekonomie, mezinárodní vztahy

 

V hodinách výchovy k občanství na nižším stupni gymnázia používáme tyto učebnice :

  • Občanská výchova pro 6.ročník, SPL Práce, Praha
  • Občanská výchova pro 7.ročník, SPL Práce, Praha
  • Občanská výchova pro 8.ročník, SPL Práce, Praha
  • Občanská výchova pro 9.ročník, SPL Práce, Praha