Poselství radostné zvěsti

Poselství radostné zvěsti - Ježíš žije!

Poselství radostné zvěsti - Ježíš žije!

V církvi prožíváme svatý rok Božího milosrdenství a proto je letošní

postní doba o to výmluvnější. Měl by to být čas našeho oživení, ne umrtvování.

Před velikonocemi jde především o uvědomění si velkého daru víry skrze křest.

Není to totiž samozřejmost! Tento velký dar jsme většinou dostali od rodičů

jako děti, ale to také znamená, že musím v tomto křtu růst, žít jej a rozvíjet.

Skvělým a úžasným prostředkem k obnovení křtu je svatá zpověď, kterou bych

nám chtěl všem před svátky doporučit! Ve zpovědi se totiž vždy setkám s živým

 Nedávno byl papež František na apoštolské cestě v Mexiku. V neděli při

Mši, Svatý otec zdůrazňoval: „Postní doba je časem pro uspořádání smyslů,

otevření očí k mnoha nespravedlnostem, které bezprostředně atakují Boží sen

a plán. Čas pro demaskování oněch tří velkých forem pokušení, které lámou

a tříští obraz, který utvořil Bůh. Tři pokušení Krista... Tři pokušení křesťana,

která se snaží zničit pravdu, ke které jsme byli povoláni. Tři pokušení, která

usilují o degradaci a snaží se nás degradovat." Papež jmenoval tato pokušení: na

prvním místě bohatství, na druhém marnost a  do třetice pýchu. Bohatství

znamená opatřovat si chléb z potu druhých. Marnost je vyhrocené vyhledávání

slávy, jež nepromíjí slávu druhých. Pýcha značí postoj nadřazenosti ve všem.

Ona tři pokušení nás zavírají do kruhu ničení a hříchu.

Svatý otec se ptal: „Vyplatí se tedy položit si otázku: do jaké míry jsme si

vědomi těchto pokušení sami u sebe? Do jaké míry jsme si zvykli na životní

styl, který považuje bohatství, marnost a pýchu za zdroj a sílu života? Do jaké

míry věříme tomu, že péče o druhého, naše starost a péče o chléb, dobré jméno

a důstojnost druhých jsou zdrojem radosti a naděje?"

Naši naději slavíme zvláště na Velikonoce, Ježíš žije! Nemá poslední

slovo hřích, utrpení, bolest ani smrt, ale Bůh. Potřebujeme si to v této naší době

neustále připomínat, abychom byli opravdu lidmi naděje, pokoje, lásky

a odpuštění, protože takové lidi potřebuje nejvíce dnešní svět…

Přeji tedy všem požehnané dny, kdy se budeme zamýšlet a znovu prožívat

nejdůležitější pravdy naší křesťanské víry. Odkaz Ježíšova života, Jeho utrpení,

smrt a především slavné vzkříšení! Aleluja +              P. Jan David, SAC