Žalm 33

Ať udržuje jazyk od špatnost a svoje ústa od falešných řečí

Někdy  se pomodleme modlitbu, kterou se modlili a modlí zbožni už téměř 3 tisíce let. Zkusme to také!
Je to kus   33.žalmu.
 
Já budu stále dobrořečit Pánu, * 
      vždycky v mých ústech bude jeho chvála. 
3 Jen Pánem ať se honosí má duše, * 
      ať slyší pokorní a radují se. 
4 Velebit pojďte Pána spolu se mnou, * 
      společně vzdejme chválu jeho jménu! –

5 Hledal jsem Pána s prosbou – vyslyšel mě, * 
      ze všech mých úzkostí mě vysvobodil. 
6 Vzhlédněte k němu, ať se rozjasníte, * 
      a nikdy tvář vám nezachmuří hanba.

7 Zavolal ubožák a Pán ho slyšel, * 
      a pomohl mu ze všech jeho strastí. 
8 Buduje pevnou hradbu anděl Páně * 
      kol jeho věrných, od zlého je chrání. –

9 Zkuste a poznáte, jak Pán je dobrý, * 
      a šťasten, kdo se uchyluje k němu. 
10 Bojte se Pána, kdo ho věrně ctíte: * 
       kdo bázeň z Boha má, nic nepostrádá. 
11 Boháči zchudli a teď hladovějí; * 
       kdo hledá Pána, v ničem nemá nouzi.

12 Pojďte, mé děti, ke mně blíž a slyšte, * 
       budu vás učit, co je bázeň Boží. 
13 Kdo z vás má život v opravdové lásce, * 
       kdo touží po dnech naplněných štěstím? –

14 Ať udržuje jazyk od špatnosti * 
       a svoje ústa od falešných řečí, 
15 ať zlého zanechá a koná dobro, * 
       snaží se o pokoj a zachová jej! –

16 Vždyť oči Páně hledí k spravedlivým * 
       a jeho uši slyší jejich prosby. 
17 Na zlé však pohlíží tvář Páně s hněvem, * 
       památky po nich v zemi nezůstane. –

18 Když spravedliví volají, Pán slyší * 
       a ze všech soužení je zachraňuje. 
19 Zkroušeným srdcím vždycky Pán je blízko, * 
       zlomené na duchu vždy zase vzpřímí. –

20 Přemnoho strastí mívá spravedlivý, * 
       jenomže Pán ho ze všech vysvobodí. 
21 Střeží a chrání všechny jeho kosti * 
       a ani jedinou mu nedá zlomit. –

22 Bezbožné zato zloba uštve k smrti, * 
       trest čeká ty, kdo křivdí spravedlivým. 
23 Duše svých věrných Pán vždy vysvobodí, * 
       nepozná trest, kdo v něho důvěřuje.